Algemene voorwaarden

 

  1. Definities

1.1  Fotoshoot Kamp, gevestigd in Veldhoven onder KvK nr. 89908112

1.1 Bedrijf is in 2022 overgenomen van Photo & Events by Lieke

1.2 A Deelnemer aan het Fotoshoot kamp en andere activiteiten

1.2 B de natuurlijke- of rechtspersoon die indien deelnemer minderjarig is de overeenkomst met Fotoshoot Kamp aangaat.

1.2 C de natuurlijke- of rechtspersoon die indien deelnemer minderjarig is de overeenkomst met Photo & Events by Lieke aangaat.

1.2 D de natuurlijke- of rechtspersoon die indien deelnemer minderjarig is de overeenkomst met alle fotografen en videografen op het Fotoshoot Kamp aangaat.

1.3 Inschrijving door deelnemer, indien minderjarig door een ouder/verzorger door aan het betalings-/inschrijfformulier op de website www.fotoshootkamp.nl (https://shop.eventix.io/e51435b2-2d6e-11ef-a9cb-7e126431635e/tickets?shop_code=x2d35vqq&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.fotoshootkamp.nl%2F) te voldoen.

 

1.4 A Kampleiding: Lieke van den Broek,  eigenaresse van Photo & events by Lieke en Fotoshoot Kamp is eindverantwoordelijke tijdens de voorbereidingen, activiteiten en afsluiting.  

1.4 B Organisatie: Jessie van den Broek, eigenaresse van Fotoshoot Kamp. is eindverantwoordelijke tijdens de voorbereidingen.  

1.4 C Begeleiding: Fotoshoot Kamp is verantwoordelijke voor het hebben van de juiste begeleiding tijdens de activiteiten.  

1.4 D Mak-up & haarstyling (muah): Fotoshoot Kamp is verantwoordelijke voor het hebben van de juiste begeleiding tijdens de styling en visagie.  1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, opdrachtbevestigingen en leveren van diensten of producten door of namens Fotoshoot Kamp.

2.2 Afwijkingen: partijen kunnen afwijken als daar schriftelijk door Fotoshoot Kamp mee ingestemd is.

2.3 A Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden van Fotoshoot Kamp niet van toepassing zijn dan zal alleen de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden blijven gelden.

2.3 B Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden van Fotoshoot Kamp in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal alleen de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden blijven gelden.

 

  1. Instructies en gedragsregels

3.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen en regels van Fotoshoot Kamp en dient de gedragsregels/aanwijzingen te respecteren. Dit geldt voor zowel aanwezige begeleiders, als alle gasten. 

3.2 Bij het niet naleven van de aanwijzingen en/of gedragsregels zal de deelnemer uitgesloten worden van de activiteiten. Ouders/verzorgers dienen de deelnemer binnen 4 uur op te halen. Alle daaruit komende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien minderjarig voor ouders/verzorgers.

3.3 Levering van foto's. Vanwege de vele aantallen geven wij de fotografen 5 maanden de tijd voor het versturen van de foto's, dus de bewerkte versies. Houd hier dan ook zeker rekening mee! Het zou daarom zeker kunnen dat foto's soms wat later verstuurd worden/langer duren dan u gewent bent. 

3.4 Elke fotograaf levert minimaal 1 foto. Meer foto's kunnen tegen bijbetaling gekocht worden achteraf. Deze prijzen verschillen per fotograaf. 

 

 

  1. Betaling & annulering

4.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur verstuurd door Fotoshoot Kamp.
4.2 Bij niet tijdige betaling heeft Fotoshoot Kamp het recht extra kosten toe te voegen. Ook mogen ze de aanmelding annuleren en is ouders/verzorgers (zie artikel 4.3 van de Algemene Voorwaarden) aansprakelijk voor de annuleringskosten.

 

4.3 Bij een annulering van de inschrijving is Ouder/Verzorger alsnog (een deel van) het deelnamegeld verschuldigd.

4.3 A: Bij een annulering  van inschrijven t/m 45 dagen vóór de eerste kamp dag; 50% van het deelnamegeld verschuldigd.

4.3 B: Bij een annulering binnen 45 dagen vóór de eerste kamp dag; 100% van het deelnamegeld verschuldigd.

4.3 C Bij vroegtijdig verlaten of het later aansluiten op het kamp, om welke reden dan ook. Bijvoorbeeld ziekte, feesten of een ander evenement is; 100% van het deelnamegeld verschuldigd.

 

4.4 Bij een annulering wordt het deelnamegeld teruggestort binnen 30 dagen, de hoeveelheid is afhankelijk van de termijn waarin de annulering plaats vindt (zie artikel 4.3 van de Algemene voorwaarden).

 

Rekeningnummer

Naam: Fotoshoot Kamp

IBAN: NL88 INGB 0103 2123 53

 

Annulering kunt u melden door een mailtje te sturen naar info@fotoshootkamp.nl 

 

  1. Aansprakelijkheid

5.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de deelnemer.

5.2 Fotoshoot Kamp is aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt als ervoor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

5.3 Fotoshoot Kamp is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan waardevolle eigendommen, al niet in bewaring genomen persoonlijke eigendommen.

5.4 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, teksten, tekens en tekeningen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

5.5 Ouders/verzorgers zijn aansprakelijk voor alle schade die voor Fotoshoot Kamp en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van het niet naleving van de gedragsregels door deelnemer.

 

  1. Overmacht en wijziging van de algemene voorwaarde

6.1 Fotoshoot Kamp is gerechtigd deze algemene voorwaarde ten alle tijden te wijzigen of aan te vullen.

6.2 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Fotoshoot Kamp zoveel mogelijk vooraf met de deelnemer of ouders/verzorgers bespreken.

6.3 Wanneer zich een overmacht situatie voordoet waardoor Fotoshoot Kamp 1 of meer verplichtingen naar de deelnemer niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort en/of mogelijk gewijzigd.

 

  1. Gevonden voorwerpen

7.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp meegenomen naar Veldhoven. (huis)vestiging Fotoshoot Kamp. Ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met ons om de spullen op te halen. Opsturen kan ook, u dient deze (verzend)kosten dan te vergoeden. Deze gevonden voorwerpen worden 30 dagen bij ons bewaard. Bij niet ophalen of contact opnemen binnen 30 dagen zullen ze worden gedoneerd aan het goede doel.

 

  1. Foto, video en ander beeld-/geluidmateriaal

8.1 Deelnemer (indien minderjarig, ouders/verzorgers) gaat na aanmelding akkoord met het maken en/of publiceren van foto, video en ander beeld-/geluidsmateriaal door Fotoshoot Kamp en/of enige derde (o.a. gastfotografen) deelnemend aan de activiteiten.  

8.2 A Tijdens het kamp zullen er foto’s gemaakt worden door zowel Photo & Events by Lieke, als de gastfotografen. Zij mogen deze ten alle tijden publiceren.

8.2 B Het maken of publiceren van naakt beelden is verboden en strafbaar. Deze dienen direct verwijderd te worden. Ook dient u dit te melden, mocht er sprake van zijn. In het geval, dit per ongeluk gebeurt. Gebeurt dit (bewust) wel, dan zullen wij hierover contact opnemen met de politie. Wij dienen dan een schadevergoeding in voor zowel het Fotoshoot Kamp, als het slachtoffer. (deze vergoeding start met een bedrag van 500 euro en loopt op, in de mate van de schade). 

8.3 De gemaakte foto’s, video’s en andere beeld-/geluidsmaterialen mogen gedeeld worden op www.fotoshootkamp.nl, www.byliekevdbroek.nl 

8.4 De gemaakte foto’s, video’s en andere beeld-/geluidsmaterialen mogen gedeeld worden op social mediakanalen van Photo & Events by Lieke, of enige derde en namen van de deelnemer en/of fotograaf op websites als instagram.com, youtube.com etc.

8.5 Keuze albums zullen tussen de 2 a 8 weken na het Fotoshoot Kamp gedeeld worden. Deze zijn dan te bekijken op www.fotoshootkamp.nl , uit deze albums kunt u de foto's kiezen. Fotografen hebben max 5 maanden de tijd, deze te versturen.

 

  1. Fouten en vergissingen op de website

9.1 Kennelijke fouten en vergissingen op de website www.fotoshootkamp.nl en bijbehorende websites binden Fotoshoot Kamp niet.